Σεμινάριο εκπαίδευσης στην ενεργητική πυρασφάλεια παρακολούθησαν όλοι οι παιδαγωγοί και το προσωπικό του

Βρεφονηπιακού Σταθμού αστεράκια.

Το σεμινάριο άρχισε με θεωρητική κατάρτιση από τους υπεύθυνους για την πυρασφάλεια του σχολείου, τους

ανθρώπους της  Pieria Fire. Ενημερωθήκαμε για το πώς δημιουργείται η πυρκαγιά, ποια υλικά σβήνουν οι ειδικοί

πυροσβεστήρες και τους τρόπους αντιμετώπισης των πυρκαγιών από το προσωπικό.

Η εκπαίδευση έκλεισε με το πρακτικό μέρος όπου χρησιμοποιήσαμε  τους πυροσβεστήρες για να σβήσουμε μια φωτιά.

Για περισσότερες φωτογραφίες πατήστε εδώ.